Reklamacije i povrat

REKLAMACIJE I POVRAT

Trgovac se obvezuje na pravilan i siguran način spakirati proizvode koje šalje kako bi se izbjegla oštećenja u dostavi. Proizvodi su pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaki proizvod pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom.

Ukoliko Kupac primjeti oštečenje paketa nije obavezan preuzeti paket.

Trgovac je odgovoran za materijalni nedostatak stvari koje prodaje na svojim stranicama u skladu s propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Otkazivanje i raskid ugovora

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kupac može otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do trenutka isporuke prozvoda Kupcu slanjem izjave o otkazu narudžbe putem elektroničke pošte na mail:

prodaja@spartium-cosmetics.com

 

Ako je narudžba otkazana prije nego su proizvodi napustili skladište Trgovca, Kupac ima pravo tražiti povrat ukupnog uplaćenog iznosa za proizvode i usluge.

Nakon otkazivanja narudžbe, Kupac će dobiti Potvrdu o otkazivanju narudžbe putem e-pošte.

Pravo na raskid ugovora po Odsjeku IV, članak 72. Zakona o zaštiti potrošača:
Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Predmetni rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg može naći na dnu ove web stranice pod Jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca: prodaja@spartium-cosmetics.com
 ili poštom preporučeno na adresu sjedišta Trgovca: Ban Mladenova 25a, 21000 Split, Hrvatska.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na Internetskim stranicama Trgovca, Kupac može ispuniti i poslati.

Trgovac se obvezuje bez odgađanja dostaviti potrošaču Potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte koju Kupac navede u Obrascu odnosno u Izjavi o raskidu.

Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.
Trgovac se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora, umanjenih za troškove dostave.
Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena Kupcu bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju Kupac vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu  dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trgovcu, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Trgovca Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi Mišina 20, 21000 Split ili poslati na adresu Trgovca: Ban Mladenova 25a, 21000 Split ili elektronskom poštom na adresu: info@spartium-cosmetics.com.
Trgovac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastali problem će se nastojati riješiti mirnim pute i dogovorom, a u slučaju da to nije moguće nadležan je Sud u Splitu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Kontakti

SPARTIUM d.o.o.
Sjedište: Ban Mladenova 25a, 21000 Split, Hrvatska
Email: info@spartium-cosmetics.com

kontakt telefon: +385 95 360 1697

Upisano kod Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 04811089
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn
Žiro račun: HR4324070001100548087 otvoren kod OTP d.d.
OIB: 01233492171

Jednostrani raskid ugovora

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz
___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:
____________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju
narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).
__________________________

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)